ویدئو، زندگی انسان وقتی اینترنت نبود

ویدئو، زندگی انسان وقتی اینترنت نبود

ویدئو، زندگی انسان وقتی اینترنت نبود

مدل كودك: زمان های قدیم، شاید زندگی بسیار متفاوت تر از آن چیزی بود كه اكنون تجربه می نماییم. مردم در اماكن عمومی به جای خیره شدن به صفحه گوشی هایشان، به گفت وگو با یكدیگر می پرداختند. ساعات خوشی بود كه به بازی كردن با منچ یا مارپله گذرانده می شد و كتابخانه ها مملو از افرادی بود كه برای جست وجوی پاسخ سؤالاتشان به كتاب رجوع می كردند. این ویدئو گذری كوتاه بر زندگیِ دوران قدیم، عاری از اینترنت و تكنولوژی است.
تدوینگر: آرام توكلی

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~