فضاهای میراثی در شیوه نامه ی كسب و كارهای فرهنگی كجا قرار می گیرند؟

فضاهای میراثی در شیوه نامه ی كسب و كارهای فرهنگی كجا قرار می گیرند؟

فضاهای میراثی در شیوه نامه ی كسب و كارهای فرهنگی كجا قرار می گیرند؟

به گزارش مدل كودك معاون میراث فرهنگی می گوید: در صورتیكه نقطه ی تاریخی و میراثی مشخصی برای شیوه نامه ی راه اندازی كسب و كارهای فرهنگی مدنظر قرار گیرد، نخست باید به میراث فرهنگی اعلام گردد تا ضوابط و قوانین میراثی مدنظر قرار گیرند.

به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، دوشنبه پنجم آذر، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور برنامه ریزی اعلام نمود «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مبنای شیوه نامه ای، از طریق اندازی كسب و كارهای فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف حمایت می كند.» در این شیوه نامه فضاهای میراثی هم مانند دیگر فضاهای موجود شهری مدنظر قرار گرفته اند، تا به گذرهای فرهنگی تبدیل شوند.

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ایسنا می گوید: اصل كار را قبول داریم، اتفاق فرهنگی خوبی است كه می تواند رخ دهد ما هم از آن استقبال می نماییم، اما این كار باید در راه مناسب خود صورت گیرد.

وی با تاكید بر وجود دستورالعمل های مشخص برای كاربری فضاها و بناهای تاریخی ادامه می دهد: ما قوانین و دستورالعمل های خویش را داریم، باید كاربری هایی كه در شان بناهای تاریخی است به آنها داده شود، كه البته كاربری های فرهنگی معمولا مورد استقبال سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرند، اما این كار باید مسیر خویش را بپیماید.

او بیان می كند: اگر مقرر است مداخله ی كالبدی در منطقه یا گذر فرهنگی روی بناهای تاریخی تولید شود، حتما باید حفاظت از بناهای تاریخی در دستور كار باشد.

طالبیان تاكید می كند: مطرح نمودند این حرف به تنهایی مشكلی ندارد، اما در صورتیكه نقطه ی تاریخی و میراثی مشخصی برای این تغییر كاربری ها مشخص شود، نخست باید به میراث فرهنگی اعلام كنند، تا ضوابط و قوانین میراثی مدنظر قرار گیرد، در واقع نحوه ی اجرا و مداخله ی طرح باید با همفكری سازمان و برپایه ضوابط و در شأن بناهای تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

علی اصغر سید آبادی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور برنامه ریزی اعلام كرده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مبنای شیوه نامه ای، از طریق اندازی كسب و كارهای فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف حمایت می كند.

برای افزایش فضاهای فرهنگی و هنری و همینطور افزایش دسترسی مردم به آثار و رویدادهای فرهنگی و هنری، طرح تبدیل فضاهای موجود شهری به فضاهای فرهنگی و هنری اجرا می گردد.

بر اساس این طرح از كسانی كه بخواهند با تبدیل فضاهای موجود شهری چه فضاهای میراثی، چه فضاهای اوقافی و چه فضاهای دیگری كه این قابلیت را دارند، به فضاهای فرهنگی و هنری، كسب و كار فرهنگی و هنری راه اندازی كنند، با ارائه تسهیلات با استفاده از صندوق اعتباری هنر حمایت می گردد.»

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~