بانك مركزی اعلام كرد؛ گشایش چند كانال بانكی برای تامین و انتقال ارز با برخی كشورها

بانك مركزی اعلام كرد؛ گشایش چند كانال بانكی برای تامین و انتقال ارز با برخی كشورها

بانك مركزی اعلام كرد؛ گشایش چند كانال بانكی برای تامین و انتقال ارز با برخی كشورها

مدل كودك: بانك مركزی اعلام نمود كه چند كانال بانكی برای تامین و انتقال ارز با برخی كشورها عملیاتی شده و بر این اساس، تسریع در تخصیص و تامین ارز، سرعت گرفته است.
به گزارش مدل كودك به نقل از بانك مركزی، طی دو روز گذشته تامین ارز واردات در بازار نیما از محل عرضه ارز صادر كنندگان و باز عرضه ارز توسط بانك مركزی روند افزایشی و رو به رشد به خود گرفته است؛ به نحوی كه چند كانال بانكی برای تامین و انتقال ارز با برخی كشورها عملیاتی شده است و بر این اساس بانك مركزی نسبت به تسریع در تخصیص و تامین ارز اقدام نموده است.
در همین زمینه، بانك های كشور موظفند به منظور پاسخگویی و سرعت بیشتر تامین ارز، ثبت سفارش های صورت گرفته برای مشتریان خود و باز خرید ارز مورد نیاز صرافیها از راه بخش بین الملل خود با اداره بین الملل بانك مركزی هماهنگی لازم را بعمل آورند.
همچنین حسب اطلاعات ثبت شده در سامانه سنا، میزان عرضه ارز صادراتی و باز خرید و فروش صرافی ها طی روزهای اخیر روند افزایشی داشته است و به نظر می آید در سه ماهه اختتام سال میزان عرضه ارز در این بازار روند افزایشی خودرا ادامه دهد.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~