سمینار سراسری پات انجام شد

سمینار سراسری پات انجام شد

سمینار سراسری پات انجام شد

مدل كودك: سمینار سراسری پات در سالن همایش هتل فردوسی با حضور تعدادی از پشتیبانان ایران كیش اجرا شد.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، دراین سمینار مدیران ارشد ایران كیش و همین طور اعضای هیأت مدیره این شركت حضور داشتند.
پیمان طبری سرپرست ایران كیش در این سمینار با اشاره به اینكه برای رسیدن به جایگاه بهترراهی به جزنوآوری وجودندارد اظهار داشت: امسال به منظور تمركز بیشتر بر این مساله معاونتی را تحت عنوان كسب وكارهای نوین در شركت راه اندازی كردیم.
وی با اشاره به اینكه وقت آن است تا با شناساندن پات به دنبال بهبود تراكنش ها باشیم، اضافه كرد: یكی از مهمترین كارهایی كه درطول این مدت اتفاق افتاد، بسترسازی مناسب درشركت ایران كیش وبهینه سازی پوزها وكارتخوان ها بود. اپلیكیشن پوز بایتل تایك هفته دیگر به صورت بومی ارائه می شود، به تكنولوژی هایپركام هم رسیدیم.
سرپرست ایران كیش اظهار نمود: درپات نسخه جدید را باشش امكان جدید ارائه دادیم كه توسعه بازارآن با شماست.
وی افزود: ما به كمك شما احتیاج داریم و برای رشد، نیاز به ورود به بازارهای جدید دراین زمینه است، این شمایید كه باید به ما بگویید مشتری چه می خواهد؟ وی درادامه گفت: امسال معاونت فناوری تاكید بیشتری روی BI دارد.
طبری اشاره كرد: ضعف های ما فقط باكمك شماحل می شود، آن موقع است كه چرخ شركت بهتر می چرخد و می تواند به شما نیز بیشتر سرویس دهد.
وی اضافه كرد: تبلیغات ماباید هدفمند و درراستای خواسته مشتریان باشد، دراین راستا باید به ماایده بدهید، امسال حتما شاهد باشگاه مشتریان خوبی نیز در شركت خواهیم بود. اما قرارنیست دراینباره نگاه ستادی واز بالا به پایین وجود داشته باشد شما باید این صدارااز مشتریان به سمت مابرسانید.

توضیح درباره امكانات جدید پات
شهره آقابابایی كه الان معاونت كسب وكارهای نوین ایران كیش را برعهده دارد دراین همایش اظهار نمود: در پات ۴۶ سرویس راارائه كردیم و موفق شدیم همان وعده هرماه دو امكان جدید را محقق نماییم.
وی با اشاره به اینكه دراردیبهشت امسال سرویس هایی مانند سمپاتی، اعتبارسنجی، عوارض آزادراه، فطریه، پوشش اپراتورمجازی شاتل، تله كیش و qr كد را ارائه دادیم به توضیح درمورد هریك از خصوصیات این امكانات در پات پرداخت.
این مقام مسئول همین طور اصرار كرد كه باید تمركز ایران كیش از مبحث صرفاً پوز بیرون رود. آقابابایی اظهار داشت: برای ایجاد زیرساخت ها معاونت كسب وكارهای نوین ایجادشده است. بدین سبب این معاونت یك نقش راهبردی را درنظر گرفته است اما كماكان رویكرد اجرایی دراین زمینه باشماست.
تحول قابل تقدیر است
احمد سلمانی آرانی عضو هیئت مدیره ایران كیش نیز با حضور در این سمینار اظهار داشت: ایران كیش دربهار ۹۸ دچارتغیراتی اختیاری كه من نام آن راتحول می گذارم شده است. تنهاچیزی كه دراقتصاد، ثابت است تغییراست، تغییر قطعی وتحول قابل تقدیراست.
وی اظهار داشت: ثبات عملكرد درتغییر مالكیت است. تعهد راامروز من اینگونه تعریف می كنم.
سلمانی آرانی اظهار نمود: ایران كیش را مال خودتان بدانید. تنها با این تفكر است كه تكنولوژی را بیشتر وبهترمی توان درشركت پیش برد.

تنوع محصولات پات
حمیدرضا شریفیان رئیس هیات مدیره ایران كیش نیز دراین سمینار اظهار نمود: رقبا پیگیر سهم ماهستند ما باید دراین اقیانوس قرمز زنده بمانیم، توسعه تراكنش ها و توسعه محصول تنها راه ماست، درمحصول پات نیز به دنبال همین امر هستیم.
وی اضافه كرد: تنوع محصولات پات بسیارخوب است. این صحبتی است كه متخصصین بیرون ازشركت به آن اشاره می كنند.
شریفیان اظهار داشت: بعنوان شخصی كه عضوشركت هستید باید باشركت واهدافش همگام شوید. بزودی خبرهای خوبی از پیوستن به شركت هایی خواهید شنید كه می تواند تراكنش های مارا درآینده افزایش دهد.
تمركز بر BI
بهزاد علیپور معاون جدید فناوری اطلاعات ایران كیش نیز با اشاره به اینكه درحال تهیه «آی تی مسترپلن» هستیم اظهار داشت: این پلن از همكاری سایر واحدها همچون معاونت كسب وكارنوین تهیه می شود.
معاونت فناوری ایران كیش اشاره كرد: یكی از حوزه های مهم دیگر كه دراین بخش به دنبال آن هستیم ارتقای BI است.

این سمینار همین طور با برگزاری نشست پرسش و پاسخ همراه بود.
در خاتمه این سمینار بار دیگر پیمان طبری سرپرست ایران كیش اظهار نمود: بدون تعارف باید گفت، ایران كیش نباشد، این خانه ومجموعه وماهم نیستیم، ما گاهی مجبوریم ازاحساس خود وحتی پول خودبگذریم. درجاهایی وظیفه مااین است تا شركت ایران كیش را از جایگاهش بلند نماییم. ما در سال جدید كارهای مهمی داریم. وی افزود: مادركنار پروژه های بانكی باید پروژه های غیر بانكی را نیز گسترش دهیم.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~