چرا ششم فروردین روز زرتشت شده است؟

چرا ششم فروردین روز زرتشت شده است؟

چرا ششم فروردین روز زرتشت شده است؟

به گزارش مدل كودك یك پژوهشكر فرهنگ و زبان های باستانی با اشاره به نبود اطلاعات تاریخی و اسطوره ای از زرتشت، علل نامگذاری ششم فروردین رابه عنوان روز زرتشت شرح داد.
به گزارش مدل كودك به نقل از ایسنا، به تازگی شورایعالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ مناسبت جدید را به تقویم رسمی كشور افزوده است. یكی از این مناسبت ها، نامگذاری روز ششم فروردین بعنوان روز زرتشت است.
در اینباره پیام سلطانی – پژوهشگر حوزه فرهنگ و زبان های باستانی – در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینكه اینكه در متون تاریخی و اسطوره ای اشاره ای به سالروز زرتشت نشده است، چرایی انتخاب این روز را بعنوان روز زرتشت این طور توضیح می دهد.
او با تاكید بر اینكه از راه متون اساطیری و متون مقدس، وجود زرتشت را می توان تأیید كرد، می گوید: تاریخ ششم فروردین بعنوان تاریخ تولد زرتشت در جامعه زرتشتی دنیا پذیرفته شده است، اما در متون تاریخی، اطلاعات دقیق دراین باره وجود ندارد.
سلطانی با بیان این نكته كه در ایران باستان روزها شماره نداشتند و با اسم خدایان از هم تفكیك می شدند، تصریح می كند كه در جهان اساطیری ششمین روز از یك ماه با عنوان «خرداد» كه امشاسپند موكل بر «آب» در دنیای مادی و ایزد «كمال» در جهان مینوی است؛ شناخته می شود.
روز ششم یا روز خرداد از ماه فروردین برای ایرانی ها باستان بسیار اهمیت داشته است. یك متن مستقل پهلوی از دوران كهن باقی مانده به نام «ماه فروردین روز خرداد»، كه ۲۸ اتفاق مهم واقع شده در تاریخ ششم فرودین را برمی شمرد.
دراین متن اشاره شده است كه در ششم فروردین، “اهورامزدا” نخستین و بالاترین خدای ایرانی ها از سلسله خدایان هفت گانه جهان را آفریده است. در این روز كیومرث به دنیا آمده است. در این روز تهمورث اهریمن را شكست داده است، همینطور در همین تاریخ جمشید جهان را بی مرگ و بی مرض كرد، چون در اساطیر گفته می شود كه سطح آبادانی در دوره جمشید به حدی بوده كه مرگ و بیماری از سرزمینش ایران رخت بربسته بود.
اما چرا تولد زرتشت ششم فروردین قرار داده شده است؟ به قول سلطانی – پژوهشگر فرهنگ های باستانی- در متن قدیمی پهلوی “ماه فروردین، روز خرداد” اشاره نشده است كه در ششم فروردین زرتشت به دنیا آمده اما گفته شده است در روز خرداد از ماه فروردین، زرتشت نزد اهورامزدا عروج كرد و با او همپرسگی (مشورت) كرد. همینطور در این تاریخ زرتشت دین “مزدیسنی” را كه بعدها با عنوان دین زرتشت خوانده شد؛ از اهورامزدا پذیرفت. چون پیشتر این پیشنهاد از سوی اهورامزدا به جمشید داده شده بود اما او نپذیرفته بود.
در این متن پهلوی آمده است كه در روز ششم از ماه فروردین، گشتاسب شاه (اسطوره ایرانی)، به دین زرتشتی در آمد و به همه رعایا دستور داد كه این دین را بپذیرند.
این كارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی تاكید دارد كه در متون تاریخی و همینطور متون اساطیری هیچ اشاره مستندی به تاریخ تولد زرتشت نشده است، به جز متن پهلوی بسیار متأخر «وِجَركَرد دینی»، كه به جهت متأخر بودنش، از منظر منبع شناسی اساطیر ایرانی خیلی معتبر نیست. ازاین رو اگر بخواهیم یك روز را برای تولد زرتشت، بنا به جهان اساطیر ایرانی بپذیریم؛ همان ششم فروردین است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~