معاون وزیر كار در گزارش مدل كودكخبر داد كف و سقف پاداش كارگران درانتها سال ۹۸

معاون وزیر كار در گزارش مدل كودكخبر داد كف و سقف پاداش كارگران درانتها سال ۹۸

معاون وزیر كار در گزارش مدل كودكخبر داد كف و سقف پاداش كارگران درانتها سال ۹۸

به گزارش مدل كودك معاون وزیر كار اظهار داشت: عیدی امسال برای كارگرانی كه حقوق پایه آنها بر اساس حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان و برای سایر كارگران دو برابر حقوق پایه آنها خواهد بود.
حاتم شاكرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاكید بر گردنگیر كارفرمایان بر پرداخت عیدی و پاداش اختتام سال كارگران گفت: برمبنای ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ درباب پرداخت عیدی و پاداش كارگران، گفت: بر طبق این ماده واحده، كلیه كارگاه های مشمول قانون كار مكلف هستند به غیر از حقوق، به هر یك از كارگران خود درانتها هر سال معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. وی با اشاره به اینكه البته قانون كار برای عیدی كارگران سقف نیز تعیین كرده است، اضافه كرد: بر این اساس فارغ از میزان حقوق پایه كاركنان، عیدی هر كارگر نباید از سه برابر «حداقل دستمزد همان سال» بیشتر باشد. معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی همین طور با اشاره به اینكه عیدی و پاداش كارگرانی كه كمتر از یكسال در كارگاه جاری سابقه كار دارند نیز، باید به نسبت ایام كاركرد در سال محاسبه و پرداخت گردد، اضافه كرد: با این حساب، هر كارگر باید دو برابر حقوق پایه خودرا بعنوان عیدی و پاداش اختتام سال دریافت كند اما عیدی پرداختی نباید از سه برابر حداقل دستمزد تجاوز كند. شاكرمی اشاره كرد: در نتیجه عیدی امسال برای كارگرانی كه حقوق پایه آنها بر اساس حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ معادل یك میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان خواهد بود. عیدی سایر كارگران كه حقوق پایه آنها بیشتر از حداقل دستمزد است نیز دو برابر حقوق پایه باید محاسبه شود به شرطی كه از ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۶ تومان بیشتر نشود.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~