شرایط برقراری بیمه بیکاری برای شاغلانی که دسته جمعی اخراج شدند به علاوه مدت زمان دریافت بیمه بیکاری

شرایط برقراری بیمه بیکاری برای شاغلانی که دسته جمعی اخراج شدند به علاوه مدت زمان دریافت بیمه بیکاری

شرایط برقراری بیمه بیکاری برای شاغلانی که دسته جمعی اخراج شدند به علاوه مدت زمان دریافت بیمه بیکاری

مدل کودک: مدل کودک: سازمان ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی در امتداد برقراری بیمه بیکاری افراد تحت پوشش در صورت برخورداری از شرایط لازم، به تعدادی از سوالات مطرح شده از طرف جامعه هدف پاسخ داده است.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، بیمه بیکاری یکی از حمایت‏ های سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان بیکار است که هدف از آن این است که با پرداخت مقرری مربوطه، قسمتی از زیان‏ های وارده به کارگران که ناشی از بیکاری غیرارادی و ناخواسته آنان است، جبران شود. بیمه شده بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.
مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری، افرادی می‏ توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری برخوردار شوند که مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار باشند و در زمره بازنشستگان، از کار افتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری نبوده و از اتباع خارجی نیز نباشند. علاوه بر این باتوجه به ماده ۶ قانون مزبور، بیمه شدگان بیکار باید حداقل ۶ ماه سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه را دارا باشند و حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خودرا به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
البته افرادی که به سبب بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‏ سوزی و… بیکار می‏ شوند از شرط ۶ ماه سابقه مورد نیاز موضوع ماده اخیرالذکر معاف هستند.
مطابق ماده هفت قانون بیمه بیکاری نیز مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری باتوجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه و وضعیت تجرد، تاهل یا تکفل بیمه شده تعیین می‏ شود. بر این اساس جمع مدت پرداخت مقرری برای مجردین حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه است.
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت می باشد و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه شمرده می شود.
در صورتیکه فرد دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری باردیگر اشتغال به کار یابد، بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند، از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود، با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد، فوت کند یا از حداکثر مدت استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده نماید، مقرری بیمه بیکاری وی قطع خواهد شد. همین طور چنانچه بعد از پرداخت مقرری بیمه بیکاری مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده، موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و در مواردی که بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی به سازمان تامین اجتماعی هستند.
در ادامه سازمان ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی به تعدادی از سوالات احتمالی مطرح شده از طرف مردم پاسخ داده است:
معلمان مدارس غیرانتفاعی در چه صورتی مشمول بیمه بیکاری هستند؟
افراد شاغل در کارهای مدت معین که کارگاه محل اشتغال آنان فقط در دوره خاص دایر است مانند مدارس غیرانتفاعی، مهد کودک‏ های آموزش وپرورش و… چنانچه در اثنای دوره فعالیت کارگاه بیکار شوند، با حفظ سایر شرایط قانونی محق به دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
پس از پایان مدت مرخصی زایمان به بیمه شده بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟
درصورتی که بیکاری خارج از میل و اراده بیمه شده باشد، با احراز سایر شرایط و چارچوب قانونی امکان بهره مندی از مقرری بیمه بیکاری وجود دارد.
جدول تعیین مدت زمان دریافت بیمه بیکاری افراد را اعلام کنید؟

چه سوابقی در تعیین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری لحاظ می‏ شود؟
مطابق ماده سه قانون بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات قانون مذکور بیکار می ‏شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند و به استناد ماده پنج قانون یاد شده، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که بطور کلی توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد. بدین سبب فقط سوابق بیمه الزامی که مشمول قانون کار بوده در بیمه بیکاری محاسبه می شود و سوابق ایام خدمت نظام وظیفه، انتقال کسور بازنشستگی، سوابق حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه های توافقی، کارفرمایی و سوابق بیکاری قبلی در محاسبه مدت مقرری بیمه بیکاری منظور نمی‏ شود.
مدت زمان مورد نیاز جهت برقراری بیمه بیکاری غیرحضوری چه میزان است؟
با توجه به این که مدت زمان درنظر گرفته شده در قانون بیمه بیکاری جهت ثبت درخواست توسط متقاضیان، ۳۰ روز پیش ‏بینی شده و همین طور برقراری بیمه بیکاری مستلزم ارسال فهرست پرداخت حق بیمه آخرین ماه پیش از بیکاری توسط کارفرماست و کارفرمایان با مهلت یک ماه می ‏توانند نسبت به ارسال فهرست اقدام نمایند پس با احتساب مدت زمان مورد نیاز جهت تایید فهرست و استعلامات مربوطه، متوسط زمان مورد نیاز جهت واریز، ۲ تا ۳ ماه است. ضمناً به استناد بند «ج» ماده هفت قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت می باشد.
میزان سابقه لازم برای برقراری بیمه بیکاری چقدر است؟
مطابق بند «الف» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بیمه شده بیکار پیش از بیکار شدن باید حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را دارا باشد.
بیمه پردازی که به سن قانونی نرسیده باشد و در کارگاه مشمول قانون کار اشتغال به کار دارد درصورت بیمه پردازی طبق شرایط موجود در قانون کار آیا می تواند از مزایای قانون بیمه بیکاری استفاده کند؟
مطابق مواد ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است؛ لیکن نظر به این که قانون تامین اجتماعی، محدودیتی برای شروع بیمه پردازی الزامی ندارد، بدین سبب رسیدگی به تقاضای بیمه بیکاری افراد موصوف در صورت معرفی از طرف واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احراز اشتغال به­ کار و با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور است.
شرایط برقراری بیمه بیکاری برای شاغلین که بصورت دسته جمعی اخراج شده اند به چه صورتی است؟
بمنظور پیش گیری از بیکاری و بررسی راهکارهای بازگشت به کار در مواردیکه اخراج کارگران یک کارگاه بیش از ۱۰ نفر باشد، موضوع در کمیته استانی مطرح تا بررسی و اظهار نظر شود و در صورت احراز سایر شرایط قانونی برقراری بیمه بیکاری بلامانع است.
برای دریافت بیمه بیکاری از کجا باید اقدام شود؟
باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری به سامانه جامع روابط کار به نشانیprkar.mcls.gov.ir مراجعه و تقاضای بیمه بیکاری را ثبت نمود.
زمان واریز مقرری بیمه بیکاری در ماه چه زمانی است؟
مقرری بیمه بیکاری هر ماه، پانزدهم تا بیستم ماه بعد به حساب مقرری‏ بگیر واریز می ‏شود.
برای نخستین بار پس از سه ماه حقوق بیمه بیکاری خودرا دریافت کرده ام پرداختی های من از ماه های بعد به چه صورت است؟
واریز بیمه بیکاری بصورت ماهانه بوده و متقاضیان در هر ماه مبلغ مقرری ماه قبل خودرا دریافت می کنند.
آیا سایتی برای استعلام وضعیت پرونده بیمه بیکاری وجود دارد؟
سامانه جامع روابط کار، زیر منوی گزارش‏های کارگری
آیا باتوجه به اینترنتی شدن بیمه بیکاری نیاز است برای پیگیری حضوری مراجعه کنم؟
خیر. کلیه مراحل بصورت غیرحضوری به انجام می رسد.
از کجا متوجه شویم پرونده بیمه بیکاری در چه مرحله ای است؟
بعد از ثبت درخواست بیکاری در سامانه جامع روابط کار و بوسیله منوی گزارش های کارگری مراحل رسیدگی به در خواست بیکاری قابل مشاهده و پیگیری است.
اداره کار اعلام نموده پرونده به تامین اجتماعی ارجاع شده، ولی با گذشت یک ماه شعبه اظهار بی اطلاعی می کند. مشکل چیست؟
بوسیله گزارش های کارگری می توان پروسه انجام کار و این که پرونده در کدام شعبه و در چه مرحله ‏ای است را پیگیری کرد.
پس از بررسی بیمه بیکاری بوسیله اداره کار روند بررسی پرونده در سازمان تامین اجتماعی چگونه است؟
شعب سازمان تامین اجتماعی حسب ضوابط و موازین قانونی بیمه بیکاری نسبت به بررسی درخواست بیکاری اقدام و نتیجه را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متقاضی اعلام می کنند.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~