دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك خبر داد پسران بیشتر از دختران در معرض اعتیادند

دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك خبر داد پسران بیشتر از دختران در معرض اعتیادند

دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك خبر داد پسران بیشتر از دختران در معرض اعتیادند

مدل کودک: به گزارش مدل کودک، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر ضرورت راه اندازی مراکزی مشابه «خانه های امن» در کشور برای عرضه خدمات به کودکانِ پسر صدمه دیده و در معرض خطر تاکید نمود.
سیدعلی کاظمی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که سازمان بهزیستی در حوزه کاهش صدمه های اجتماعی خانه امن راه اندازی کرده است، خاطرنشان کرد: بهزیستی خدماتی را برای دختران صدمه دیده در نظر گرفته، در حالیکه این خدمات برای پسران صدمه دیده کمتر وجود دارد.
وی ضمن اشاره به کودکان کار و خیابان و کودکان در معرض صدمه و کودکان در معرض بی توجهی در خانواده، اظهار نمود: هم اکنون اگر دختری در خانه صدمه ببیند شرایط برای عرضه امکانات حمایتی به او وجود دارد، اما امکانات حمایتی برای پسران کمتر است و باید زمینه ایجاد این مراکز فراهم گردد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تکیه بر این که پسران بیشتر از دختران در معرض اعتیاد قرار دارند، اظهار داشت: راه اندازی مراکزی برای پشتیبانی از کودکانِ پسر در معرض صدمه مستلزم راه اندازی مراکزی به صورت دولتی نیست. در حال حاضر برای عرضه خدمات به دختران صدمه دیده، مراکز غیردولتی فعال می باشند و ضروری است به این مراکز هم مجوز داده شود تا بتوانند خدمات خویش را در حوزه عرضه خدمات به پسران در معرض صدمه هم عرضه کنند.
کاظمی ضمن اشاره به این که به دنبال گسترش خدمات نهادهای فعال غیردولتی، میتوان پشتیبانی از کودکان قربانی اعتیاد و کودکان در خیابان را افزایش داد، اظهار داشت: در این خصوص تعامل خوبی میان مرجع ملی حقوق کودک و سازمان بهزیستی شکل گرفته است. باآنکه مبنای کار جهت راه اندازی پشتیبانی از کودکان معتاد وجود دارد اما به علت این که عمده ظرفیت بهزیستی به سمت نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رفته است، پسران کودک در معرض آسیب، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و در این خصوص باید اجازه دهیم خیران و نیکوکاران وارد عمل شوند.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~