بانك مركزی منتشر كرد؛ نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، چگونگی رفع تعهدات ارزی ۹۷

بانك مركزی منتشر كرد؛ نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، چگونگی رفع تعهدات ارزی ۹۷

بانك مركزی منتشر كرد؛ نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، چگونگی رفع تعهدات ارزی ۹۷

مدل كودك: پیرو تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، جزئیات نحوه برگشت ارز گروه های صادراتی برای سال ۹۸ و همینطور چگونگی رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ اعلام گردید.

به گزارش مدل كودك به نقل از بانك مركزی، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها و سایر صادركنندگان به شرح جدول زیر اعلام گردید. مبنای محاسبه درصد عملكرد از صادرات صورت گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ است.

بر اساس اعلام بانك مركزی، استفاده از تمام روش های فوق جهت رفع تعهد صادراتی، منوط به ثبت اطلاعات فروش در سامانه های مربوطه است.

حداكثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداكثر چهار ماه از تاریخ كوتاژ (پروانه) صادراتی است و در صورت احتیاج به مهلت بیشتر برای صادركنندگان اقلام كشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه های كالایی با نظر وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب مورد امكان تمدید مهلت مذكور و اعلام آن به بانك مركزی وجود دارد.
میزان تعهد شركت های پتروشیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری كشور در سال ۱۳۹۸، مطابق جدول اعلامی وزارت نفت خواهد بود.
كلیه صادركنندگان مكلف به عرضه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات می باشند.
صادركنندگان در صورت عدم امكان عرضه ارز به صورت اسكناس به میزان تعیین شده در جدول فوق در سامانه های ذیربط می توانند از روش های جایگزین فروش در «سامانه نیما» و یا «واردات در مقابل صادرات» جهت رفع تعهد ارزی خود استفاده نمایند.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ۲۰ درصد از ارزش صادراتی اعلامی توسط گمرك ج. ا. ا را به علت نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان منظور كند.
كلیه سازمان ها و وزارتخانه های یاد شده در این مصوبه نسبت به صدور و ابلاغ دستورالعمل های لازم برای اجرای این مصوبه به زیرمجموعه های خود و عرضه گزارش سه ماهه به بانك مركزی جهت طرح در كمیته ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ اقدام خواهند كرد.
گمرك ج. ا. ا نسبت به عرضه اطلاعات سیستمی و برخط پروانه های صادراتی به بانك مركزی ج. ا. ا اقدام نماید.
بانك مركزی ج. ا. ا امكان دسترسی برخط كلیه سازمان های ذیربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات مربوطه فراهم نماید.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~